Katalog informacija

Pravo na pristup informacijama

Pravni osnov

Zakon o pravu na pristup informacijama
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama
Kriterij za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacijema
Ispravak kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije
Povjerenik za informiranje

Obrasci zahtjeva

Zahtjev za pristup informacijama
Zahtjev za ispravak ili dopunu informacija
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama

Interni akti

Odluka o imenovanju službenika za informiranje
Upitnik za samoprocjenu TJV sukladno ZPPI
Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduje NED-KOM d.o.o. ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacija (NN 25/13) i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 85/15).
Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravni osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja javne vlasti.
 
Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijama te, sukladnu članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona „ obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacija kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi i u obveze određene zakonom ili drugim propisom“.
 
Na pristup informacijama u postupcima pred tijelima javne vlasti ne plaćaju se upravne i sudske pristojbe.
 
Informacija, u smislu navedenog Zakona (članak 5. stavak 1. točka 3.) predstavlja „svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, snimljeni, magnetni, optički ili neki drugi zapis )“.
 
Ponovna uporaba informacija, u skladu s člankom 5. stavak 1. točkom 6. Zakona „znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe od izvorne svrhe u okviru javnog posla za koji su te informacije izrađene.Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njegovog djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu“.
 
Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pismenog zahtjeva Mesapu d.o.o..
 
Ako se zahtjev podnosi usmeno ili putem telefona, sastaviti će se službena bilješka, a ako se podnosi putem elektroničke komunikacije smatrat će se da je podnesen pisani zahtjev.
 
Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva na adresu :
  • NED-KOM d.o.o. , Čakovečka 26 , 40305 Nedelišće
  • elektroničkom poštom na : info@ned-kom.hr
Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, a u zahtjevu može predložiti i način na koji će Mesap d.o.o. učiniti informaciju dostupnom.
 
U slučaju nepotpunog ili nerazumljivog zahtjeva podnositelj će bez odgode biti pozvan da ispravi zahtjev u roku od pet dana od dana zaprimanja poziva na ispravak. Ako to ne učini, zahtjev će biti odbačen kao nerazumljiv ili nepotpun. Mesap d.o.o. omogućiti će podnositelju zahtjeva pristup informaciji, u roku od 15 dana od urednog podnošenja zahtjeva. Iznimno, navedeni rok može se produžiti do 30 dana, ukoliko se informacija mora tražiti izvan sjedišta NED-KOM d.o.o., ako se jednim zahtjevom traži veći broj informacija ako je to nužno da bi se osigurala potpunost i točnost tražene informacije, te ako je nužno provesti test razmjernosti i javnog interesa, sukladno odredbama ovog Zakona. O produženju rokova NED-KOM d.o.o. će bez odgode, a najkasnije u roku od 8 dana, obavijestiti podnositelja zahtjeva i navesti razloge zbog kojih je taj rok produžen.
 
Službenik za informiranje : Damira Grašić, dipl.iur
 
NED-KOM d.o.o. ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacija korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i naknadu troškova dostave tražene informacije.
 
Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određena je sukladno kriterijima iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama, a navedeni kriterij za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija objavljeni su u „Narodnim novinama“ broj 12/14.    

Planovi i zvješća

Plan poslovanja

Plan poslovanja za 2024. godinu
Plan poslovanja za 2023. godinu

Godišnji financijski izvještaji

Godišnji financijski izvještaj za 2023. godinu
Godišnji financijski izvještaj za 2022. godinu

Javna nabava

Plan nabave

Plan nabave za 2024. godinu

Interni akti

Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave

Sjednice Nadzornog odbora

13.03.2024.
1. sjednica NO
21.08.2023.
2. sjednica NO
06.02.2023.
1. sjednica NO
04.10.2022.
6. sjednica NO